นโยบายเกี่ยวกับสื่อสังคม

เจตคติและข้อปฏิบัติที่บริษัทฯ จะปฏิบัติในบริการสื่อสังคมที่ดำเนินการโดยบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) มีดังนี้

วัตถุประสงค์

การบริการนี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมายังประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะเข้าใจง่ายขึ้นและข้อมูลที่ปรากฏจะดีขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

การโพสต์

 • 1. ตามกฎทั่วไป บริษัทฯ จะไม่ตอบข้อสอบถาม ความเห็น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ (รวมทั้งความคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ และเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”) จากผู้ใช้งาน หรือการตอบกลับโพสต์ของผู้ใช้งานที่มีการแชร์ผ่านบริการ
 • 2. บริษัทฯ ขอรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่ง (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรและสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิ์”) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสิทธิ์ของเนื้อหาจากผู้ใช้งานในบริการนี้จะเป็นของผู้ใช้งานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา แต่ในการโพสต์ ผู้ใช้งานได้อนุญาตให้บริษัทฯ นำไปใช้โดยไม่เจาะจงและไม่มีค่าใช้จ่าย (รวมถึงการทำสำเนา การดำเนินการ และการเผยแพร่) เนื้อหาทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ และยอมรับว่าจะไม่อ้างลิขสิทธิ์และสิทธิ์ทางศีลธรรมต่อบริษัทฯ
 • 3. ผู้ใช้งานที่ส่งเนื้อหาอันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ใด และผู้ใช้งานที่ส่งเนื้อหาซึ่งพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ โปรดรับทราบว่าบริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม

 • 1. ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระทำผิดกฎหมายหรือมีเจตนากระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาคที่ใช้งานและยอมรับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • 2. ห้ามผู้ใช้งานโพสต์เนื้อหาดังต่อไปนี้ในบริการ หากพบเนื้อหาดังต่อไปนี้จากผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบจะสงวนสิทธิ์ในการลบโพสต์และดำเนินมาตรการที่จำเป็นตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งผู้ให้ใช้งานให้ทราบล่วงหน้า

  • •  เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการ
  • •  เนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทหรือตัวแทนสื่อสังคม)
  • •  เนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงหรือทำให้เข้าใจผิด
  • •  เนื้อหาที่ระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางที่ไม่เหมาะสมหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด
  • •  เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือไม่มีความหมายในทางภาษา (รวมถึงคำที่จับความไม่ได้ รายการข้อความที่ไม่มีความหมาย หรือการโพสต์ข้อความซ้ำๆ กัน)
  • •  เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์) (ไม่รวมถึงข้อมูลที่แสดงโดยการทำงานอัตโนมัติของบริการสื่อสังคม)
  • •  เนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสิทธิบัตร สิทธิ์ในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิ์ในการออกแบบ และสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า) สิทธิ์ในทรัพย์สิน ความลับทางการค้า สิทธิ์ในภาพถ่ายบุคคล ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์และผลประโยชน์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม
  • •  เนื้อหาที่ให้ร้ายหรือมีแนวโน้มที่จะให้ร้ายบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม หรืออาจทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือบุคคลที่สาม
  • •  เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขาย กิจกรรมทางการเมือง หรือกิจกรรมทางศาสนา
  • •  เนื้อหาที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ รวมถึงที่ได้รับการออกแบบให้ทำลายหรือทำให้บริการสื่อสังคมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ สื่อสังคมเสียหาย
  • •  เนื้อหาที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมหรือจริยธรรม
  • •  เนื้อหาที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นอาชญากรรมหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
  • •  เนื้อหาที่มีข้อมูลซึ่งลายเซ็นหรือประกาศทางกฎหมายถูกลบออกไป
  • •  เนื้อหาที่ขัดขวางการทำงานของระบบหรือที่ทางบริษัทฯ พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

ในกรณีที่ผู้ใช้งานสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการระงับความขัดแย้งใดๆ กับบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าชดเชยอื่นใดด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

การชดเชยความเสียหาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอ้างความเสียหายจากผู้ใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเนื่องจากการกระทำโดยตั้งใจของบริษัทหรือความประมาท

 • •  ความสมบูรณ์ ความแม่นยำ ความถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้งานได้ของข้อมูลที่อยู่บนบริการ รวมทั้งเนื้อหาจากผู้ใช้งาน
 • •  ความสูญเสียของผู้ใช้งานทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเนื่องจากการใช้งานข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนบริการ
 • •  ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเนื่องจากการใช้บริการหรือการที่ไม่่สามารถใช้บริการได้
 • •  ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันหรือผู้ใช้งานกับบุคคลที่สามที่มาจากการใช้บริการ
 • •  ความล้มเหลว การบำรุงรักษา หรือเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สื่อสังคม สายสื่อสาร ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดการติดขัดหรือล่าช้าในการโพสต์บนบริการ หรือการขัดขวางจนเกิดความเสียหาย การปลอมแปลง หรือการยกเลิกใดๆ อันเนื่องมาจากการเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
 • •  การสูญหายของข้อมูลผ่านเนื้อหาที่นำเข้าสู่บริการโดยผู้ใช้งาน
 • •  การลบหรือการเปลี่ยนแปลงบริการ หรือฟังก์ชันการโพสต์ของบริการ โดยไม่แจ้งผู้ใช้งาน

ลิงก์

ลิงก์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริการเป็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคล บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่จะคลิกหรือไม่คลิกตามวิจารณญาณของตนเอง โปรดทราบว่าลิงก์ต่างๆ บนเว็บไซต์ไม่ได้ระบุถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล บริษัท หรือองค์กรต่างๆ รวมถึงการจ้างงาน ผู้แทน ตัวแทน หรือหุ้นส่วน ลิงก์ทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของบุคคล บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินการเว็บไซต์นั้นๆ และอยู่นอกเหนือการควบคุมหรือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับรองต่อความสมบูรณ์ ความแม่นยำ ความถูกต้องตามกฎหมาย และการใช้งานได้ ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ที่ดำเนินการโดยบุคคล บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ดังกล่าว ผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความน่าไว้วางใจและความปลอดภัยของเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ก่อนคลิกที่ลิงก์

การจัดการข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ใช้งานจะถูกจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ JR-West (https://www.westjr.co.jp/global/en/privacy/)

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลต่อผู้ใช้งานทุกรายที่ใช้บริการหลังการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ระบุในหน้านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

กฎหมายและอำนาจศาลที่บังคับใช้

การโพสต์ในบริการและการตีความและการใช้เงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจะอยู่ภายใต้อำนาจศาลชั้นต้นของศาลแขวงโอซาก้า (Osaka District Court)

เงื่อนไขการใช้งาน

สำหรับกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการที่ไม่ตรงกับข้อตกลงนี้ ให้ยึดตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ JR-West (https://www.westjr.co.jp/guide/)

สอบถามข้อมูล

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท West Japan Railway Company โปรดเข้าไปที่https://www.westjr.co.jp/global/th/support/inquiry/ โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่ตอบข้อสอบถามที่เกี่ยวกับสถานะของระบบของบริการสื่อสังคม รวมทั้งคำถามทางด้านเทคนิค และข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน การใช้งาน ฯลฯ ของแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามซึ่งสามารถใช้งานได้บนบริการสื่อสังคม สำหรับข้อมูลสถานะของรถไฟ โปรดเข้าไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ JR-West (https://global.trafficinfo.westjr.co.jp/en/readme.html(มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)).

บทบัญญัติเพิ่มเติม

เงื่อนไขที่กำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019
เงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการแปลจากภาษาญี่ปุ่น ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นถือเป็นฉบับหลักในกรณีที่มีข้อแตกต่างใดๆ ระหว่างการแปลภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น