JR Kyushu Travel Agency

JR Kyushu Travel Office
(Hakata Branch)
Mon. – Sat./10:00 – 20:00
Sun., Holidays/10:00 – 18:00
JR Kyushu Travel Office
(Kokura Branch)
Mon. – Fri./11:00 – 19:00
Sat., Sun., Holidays/10:30 – 18:00
JR Kyushu Travel Office
(Saga Branch)
Mon. – Fri./10:30 – 19:00
Sat./10:30 – 18:00
Sun., Holidays/Closed
JR Kyushu Travel Office
(Nagasaki Branch)
Mon. – Fri./10:30 – 19:00
Sat., Sun., Holidays/10:30 – 18:00
JR Kyushu Travel Office
(Oita Branch)
Mon. – Fri./10:30 – 19:00
Sat., Sun., Holidays/10:30 – 18:00
JR Kyushu Travel Office
(Kumamoto Branch)
Mon. – Fri./10:30 – 19:00
Sat., Sun., Holidays/10:30 – 17:30